Algemene Voorwaarden Nederlands Chinese Handelskamer B.V.

De besloten vennootschap Nederlands Chinese Handelskamer B.V. (hierna: NCHK) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72196785 en is gevestigd aan Europalaan 202 (7559SC) te Hengelo.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door NCHK.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: De diensten die NCHK levert zijn diensten aangaande de import van Producten tevens inhoudende expeditie. NCHK bemiddelt, ondersteunt en adviseert met betrekking tot het selecteren van producten, het verkrijgen van vergunningen, registraties, certificeringen, alsmede het (laten) uitvoeren van inspecties en het voorbereiden van het importproces.
 5. Dienstverlener: de besloten vennootschap Nederlands Chinese Handelskamer B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: NCHK.
 6. Expediteur: de Dienstverlener die in opdracht van Opdrachtgever onder meer optreedt als zijnde een organisator voor het verzenden van goederen.
 7. Importeren: de dienst waarbij NCHK het importeren van de door Opdrachtgever gewenste Producten geheel verzorgt.
 8. Leverancier: de Leverancier van Producten.
 9. Opdrachtgever: het Bedrijf dat NCHK heeft aangesteld, projecten aan NCHK heeft verleend voor Diensten die door NCHK worden uitgevoerd, of waaraan NCHK een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en NCHK, alsmede voorstellen van NCHK voor Diensten die door NCHK aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door NCHK waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 11. Producten: de goederen c.q. producten ten aanzien waarvan NCHK in opdracht van Opdrachtgever haar diensten verleent. In beginsel zullen dit Producten zijn die Opdrachtgever wenst in te importeren.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van NCHK, elke Overeenkomst tussen NCHK en Opdrachtgever en op elke dienst die door NCHK wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal NCHK aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met NCHK is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval NCHK niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 11. Op de dienstverlening van NCHK zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX) d.d. 1 mei 2018, zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 23/2018 en bij de rechtbank te Rotterdam onder nummer 16/2018 van toepassing. Op het feitelijk vervoer zijn de algemene voorwaarden van Expediteur van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door NCHK gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. NCHK is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft NCHK het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor NCHK gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van NCHK zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van NCHK heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan NCHK te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. NCHK heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. NCHK is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met NCHK wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan NCHK wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met NCHK is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die NCHK van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als NCHK kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover NCHK ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van NCHK tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van NCHK is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als NCHK kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is NCHK nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. NCHK zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. NCHK staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan NCHK de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door NCHK aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. NCHK heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is NCHK niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor NCHK, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. NCHK is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt NCHK Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is NCHK aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door NCHK of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft NCHK recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan NCHK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. NCHK is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9. NCHK is gerechtigd die werkzaamheden c.q. (rechts)handelingen te weigeren c.q. niet uit te voeren die naar zijn uitsluitend oordeel niet binnen de reikwijdte van de Overeenkomst vallen, zonder daarbij tekort te schieten in de nakoming van de Overeenkomst.
 10. Indien en voor zover sprake is van vertalingen, worden deze vertalingen uitgevoerd door een derde partij die gespecialiseerd is in het vertalen van de betreffende documenten. NCHK is niet aansprakelijk ingeval er sprake is van enige vertaalfouten in de documenten.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door NCHK verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat NCHK niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. NCHK is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is NCHK verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door NCHK voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. NCHK kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is NCHK gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan NCHK.
 4. Opdrachtgever is verplicht om NCHK te machtigen ten aanzien van het noodzakelijke, e.e.a. teneinde te bewerkstelligen dat NCHK haar Diensten kan verlenen, bij gebreke waarvan NCHK gerechtigd is haar Diensten op te schorten en/of te ontbinden. Nimmer is NCHK jegens Opdrachtgever aansprakelijk indien en voor zover Opdrachtgever ten gevolge hiervan enige schade lijdt of verwacht te lijden.
 5. Elke aan NCHK gegeven opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. NCHK zal bij de selectie en het inschakelen van deze derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met Opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. NCHK is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van NCHK.

Artikel 8 – Adviezen en inspecties

 1. NCHK kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging van uitgevoerde inspecties ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal NCHK de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Opdrachtgever is op eerste verzoek van NCHK verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien NCHK wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door NCHK gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van NCHK kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 4. Opdrachtgever zal NCHK voorafgaand aan de aanvang van de Diensten alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 5. Ten aanzien van inspecties geldt dat Opdrachtgever hiervan een rapportage zal ontvangen met de bevindingen. Inspecties zijn onder te verdelen in verschillende soorten:
 1. Fabrieksbezoek;
 2. Pre-shipment;
 3. In progress check;
 4. Verzegeling container check.

Artikel 9 – Bemiddeling

 1. NCHK kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en derden teneinde een overeenkomst tot stand te brengen.
 2. In beginsel zal de dienstverlening van NCHK bestaan uit ondersteunen in het importproces betreffende de Producten van Opdrachtgever. NCHK heeft in dit kader onder meer contracten met logistieke partijen/derden. NCHK bemiddelt en adviseert in dezen.
 3. NCHK zal zorg dragen voor de communicatie met derden omtrent de verkrijging van juridische documentatie omtrent de import en de status daarvan. Hoewel NCHK de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal betrachten, acht NCHK zich nimmer aansprakelijk voor het geven van onjuiste informatie hieromtrent.
 4. NCHK is op geen enkele wijze zelfstandig contractspartij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever enerzijds en logistieke partijen/derden anderzijds. NCHK is derhalve niet verantwoordelijk. Naast deze voorwaarden, zijn de algemene en/of leveringsvoorwaarden van de logistieke partij/derde van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10 – Aanvraag vergunningen, certificeringen, subsidies en handelsmerken

 1. In beginsel verloopt de gehele (of een deel van de) aanvraag via NCHK. Vanuit daar wordt de aanvraag neergelegd bij een partij die de feitelijke aanvraag behandelt. Indien nodig, zal deze derde partij rechtstreeks contact opnemen met Opdrachtgever.
 2. In het geval dat de aanvraag wordt afgewezen of buiten behandeling wordt gelaten op basis van onjuistheid of onvolledigheid van informatie zal NCHK dit te kennen geven aan Opdrachtgever en haar een termijn verlenen om alsnog de juiste en/of ontbrekende informatie aan te leveren. CCC Certificeringen worden rechtstreeks ingediend bij de Chinese overheid.
 3. Indien een negatieve beslissing op de aanvraag wordt ontvangen en de mogelijkheid tot een bezwaar- en/of beroepschriftprocedure door de bij de toekenning van de aanvraag betrokken bevoegde instantie open is gesteld, kan NCHK indien daartoe expliciet opdracht is gegeven, Opdrachtgever bijstaan met ondersteunende werkzaamheden. De bij de toekenning van betreffende aanvraag belanghebbende partij en/of de Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij een dergelijke bezwaarschriftprocedure volgt. De aanvraag geschiedt te allen tijde op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie. De beslissing op het bezwaar of beroep berust enkel en alleen bij de betreffende bevoegde instantie die oordeelt over de toekenning of ontzegging van de betreffende aanvraag. NCHK zal bij het volgen van de bezwaar- en/of beroepschriftprocedure de op haar rustende zorgplichten in acht nemen, doch is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daadwerkelijke toekenning of afwijzing van de aanvraag.
 4. Indien en voor zover er sprake is van juridische dienstverlening en/of feitelijke activiteiten in China, zal dit uitsluitend worden uitgevoerd door een derde partij, waarbij NCHK nimmer betrokken is bij de feitelijke uitvoering hiervan. NCHK kan hierbij bemiddelen c.q. communiceren tussen beide partijen maar zal zich nimmer inhoudelijk mengen in de afspraken tussen deze partijen.
 5. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van NCHK, alsmede de betreffende aanvraag kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde Informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers (indien en voor zover relevant). Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en Informatie.
 6. In geval handelingen door Opdrachtgever zelf noodzakelijk zijn, zal NCHK Opdrachtgever hierover informeren. NCHK kan Opdrachtgever hierbij adviseren en/of begeleiden maar zal nimmer de feitelijke handeling uitvoeren.
 7. Op door NCHK verrichte werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot het aanvragen van vergunningen en het volgen van een eventuele bezwaar-of beroepschriftprocedure is hetgeen bepaald is in artikel 7 en 8 overeenkomstig van toepassing.

Artikel 11 – Import

 1. Indien overeengekomen, verzorgt NCHK import, waaronder begrepen het verrichten van douaneformaliteiten, ten behoeve van Opdrachtgever. Daartoe dient Opdrachtgever de betreffende Producten via zijn account aan te melden voor import. NCHK stuurt hiervan per e-mail een bevestiging.
 2. Nadat Opdrachtgever de bevestiging heeft ontvangen, is Opdrachtgever verplicht de Producten goed verpakt op de aangegeven plaats en tijd en overeengekomen wijze ter beschikking te stellen aan NCHK, dan wel aan een door NCHK ingeschakelde derde.
 3. Opdrachtgever is verplicht opgave te doen van de aard en de behandeling van de Producten, alsmede bijhorende documentatie bij de aanmelding van de Producten waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de Diensten van NCHK van belang zijn. Indien de Producten onderhevig zijn aan (inter)nationale regelgeving, waaronder begrepen douane- en accijnsbepalingen en belastingsvoorschriften, dient Opdrachtgever bij aanmelding alle inlichtingen en documenten te verstrekken die voor NCHK noodzakelijk zijn om aan voornoemde regelgeving te voldoen.
 4. De door NCHK opgegeven tijden van aankomst zijn slechts indicatief en zijn nimmer fatale termijnen.
 5. De wijze van verzending en de route komen worden ter keuze van NCHK, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeenkomen.
 6. Opdrachtgever geeft NCHK toestemming om derden in te schakelen ten behoeve van import en de (algemene) voorwaarden van de betreffende derden namens en voor rekening en risico van Opdrachtgever te accepteren. Indien Opdrachtgever dit verzoekt, verstrekt NCHK een (kopie van) voornoemde voorwaarden aan Opdrachtgever.

 

Artikel 12 – Organisatie event en gebruik stand op event

 1. Opdrachtgever is verplicht de stand in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken, een en ander conform de door NCHK verstrekte voorschriften en/of de voorschriften van de betreffende locatie.
 2. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door NCHK (op)geleverde stand en de daarop aanwezige zaken. Doorverhuur is verboden. Opdrachtgever dient dienaangaande te beschikken over een adequate verzekering.
 3. Opdrachtgever is verplicht de stand zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Opdrachtgever en door (het gebruik van) de stand geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan NCHK, de buren en de verdere omgeving.
 4. De stand mag niet zonder schriftelijk akkoord van NCHK verplaatst worden. Alle schade ontstaan door verplaatsing uitgevoerd anders dan door of in naam van NCHK is voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door de stand als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage en meer.
 6. Het is aan Opdrachtgever verboden de inrichting of gedaante van de stand geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NCHK. NCHK is slechts verplicht hieraan mee te werken indien deze veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van de stand. NCHK heeft het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden of daarbij een last den/of boete op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de (huur)prijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven.
 7. Door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van de stand en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Opdrachtgever ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door NCHK anders door partijen mocht zijn overeengekomen.
 8. Opdrachtgever is verplicht de stand na afloop van de huurperiode schoon ter beschikking te stellen aan NCHK en af te leveren conform de Overeenkomst. Indien de stand niet schoon is, is NCHK gerechtigd de schoonmaakkosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 9. Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van NCHK of enige derde in verband met door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen van de stand en toevoegingen aan de stand die bij of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 2 uur aan NCHK gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt NCHK voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Opdrachtgever is verplicht de aanwijzingen van NCHK op te volgen.
 11. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart NCHK van:
 1. Schade door het verlies van het Gehuurde en/of de daarbij behorende documenten;
 2. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtgever wordt vergoed;
 3. Schade door onzorgvuldig handelen van Opdrachtgever zelf.
 1. Gebreken aan door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, NCHK of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Opdrachtgever geen enkele aanspraak jegens NCHK. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, NCHK of derden is Opdrachtgever aansprakelijk. Opdrachtgever zal NCHK voor eventuele aanspraken van derden jegens NCHK in verband daarmee vrijwaren.

Artikel 13 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. NCHK is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van NCHK, NCHK een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 14 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. NCHK voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door NCHK opgestelde urenregistratie (nacalculatie), tenzij anders overeengekomen.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend tenzij anders overeengekomen,
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door NCHK ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. NCHK is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van NCHK.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal NCHK zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien NCHK meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. NCHK gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal NCHK de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van NCHK verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever NCHK tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien NCHK op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

 1. NCHK heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor NCHK gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. NCHK is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. NCHK is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om NCHK te vergoeden voor elk financieel verlies dat NCHK lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst verliest Opdrachtgever onmiddellijk het recht tot gebruik van het de stand. NCHK is gerechtigd al het eigendom terug te vorderen wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden. NCHK behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18 – Overmacht

 1. NCHK is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van NCHK wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van NCHK, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan NCHK zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van NCHK of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van NCHK buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. NCHK is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van NCHK alleen geacht te bestaan indien NCHK dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van NCHK, is NCHK uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever NCHK binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en NCHK deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat NCHK in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door NCHK leidt tot aansprakelijkheid van NCHK, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens NCHK. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. NCHK sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. NCHK is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart NCHK voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door NCHK geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van NCHK.
 6. Enige door NCHK opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van NCHK.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van NCHK is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van NCHK opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van NCHK. NCHK is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is NCHK nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in NCHK haar eigen advies.
 9. Enige afwijzing van of enigszins van Opdrachtgever diens verwachting afwijkende resultaten met betrekking tot door NCHK aangevraagde vergunningen op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van NCHK.
 10. NCHK voert haar diensten en werkzaamheden uit zonder daarbij enige garantie te geven dat er een daadwerkelijk toekenning van een vergunning zal plaatsvinden. NCHK is uitdrukkelijk niet betrokken bij de daadwerkelijk toekenning van een vergunning. Enkel en alleen de betreffende bevoegde instantie beslist over de toekenning van de vergunning.
 11. NCHK biedt slechts hulp bij het uitvoeren van een bezwaar- of beroepschriftprocedure of zienswijzen indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is. Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de voor het bezwaar of beroep benodigde informatie en/of het inschakelen van een daartoe geschikte jurist ten behoeve van een eventuele juridische procedure. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze informatie of ten gevolge van de onjuistheid van de informatie komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart NCHK expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van informatie en/of van aanspraken naar aanleiding van de uitkomst van een dergelijke bezwaar- of beroepschriftprocedure.
 12. NCHK staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens NCHK verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van NCHK vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij NCHK binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van NCHK.

Artikel 20 – Geheimhouding

 1. NCHK en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan NCHK bekend gemaakt is en/of op andere wijze door NCHK is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door NCHK opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht NCHK steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien NCHK op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en NCHK zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is NCHK niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door NCHK aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van NCHK vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal NCHK vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van NCHK is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen NCHK en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 21 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van NCHK waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij NCHK en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van NCHK worden overgedragen aan Opdrachtgever, is NCHK gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van NCHK rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NCHK. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door NCHK opgeleverde zaken, dient NCHK expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van NCHK rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan NCHK verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan NCHK zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart NCHK van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart NCHK voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart NCHK voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan NCHK verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 23 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van NCHK of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via Danny@nchk.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil NCHK de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. NCHK zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen NCHK en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. NCHK heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen NCHK en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel, locatie Hengelo tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Hengelo, 3 september 2021.